Staff 同工


 

Children’s Pastor
Pastor Bob Shreve

Council Chairperson
George Chiu

Council

George Chiu

Lan (Linda) Huang
Cheyenne Luo

Josefa Tse

Tabby Yeung

Finance
Yuen-Ping (Ping) Liu