Pastoral Staff


Senior Pastor
Pastor Royan Yuen

Children’s Pastor
Pastor Bob Shreve

Council Chairperson
Judy Liang

Council
Lan (Linda) Huang
Judy Liang
George Chiu
Finance
Sammi Chiu
Yuen-Ping (Ping) Liu