Pastoral Staff


Senior Pastor
Pastor Royan Yuen

Children’s Pastor
Pastor Bob Shreve

Council Chairperson
Xiaoyan (Cheyenne) Luo

Council
Lan (Linda) Huang
Judy Liang
Gang (Gordon) Lin
George Chiu
Hanyu Zhu
Finance
Sammi Chiu
Rita Liang
Sue?
Yuen-Ping (Ping) Liu