Leadership Teams


English Worship
Judy Liang
Lydia Liang
Justin Shiu
Jack Zhang
Advisor: Janny Lee
Cantonese Worship
George Chiu

Mandarin Worship
Amy Kao
Xiaoyan (Cheyenne) Luo
Hanyu Zhu
Lan (Linda) Huang

CCHC Worship
Candice Yuen
Xiaohua (Jeff) Liang
Jennie ?
Julie ?
Gang (Gordon) Lin
Mei Oi Sit
Coordinator: Janny Lee